Prepnúť na plný štýl
Rady, triky a tak trochu autohifi.
Odoslať odpoveď

Re: FAQ - časté otázky...Čítajte skôr než sa spýtate

12.02.2013 22:09

Farebné označenia ( dôležité ) na pružinách podvozkov podľa zaťaženia a výbavy. ( :roll: tie farebné značka vyzerajú ako keď si niekto len otrie štetec... :mrgreen: )
Farba na pružinách (označenia )_1.jpg

podklady na zapis alternativnych diskov

26.03.2013 18:29

Zápis alternatívnych rozmerov ráfikov a pneumatík, montáž diskov z ľahkých zliatin podla zakona

ŠTÁTNY DOPRAVNÝ ÚRAD > Info o prevádzkovaní vozidiel >
Zápis alternatívnych rozmerov ráfikov a pneumatík, montáž diskov z ľahkých zliatin


Základné a alternatívne povolené rozmery ráfikov (diskových kolies) a rozmery a druhy pneumatík sú pre každé vozidlo (značka, typ, variant, verzia) definované v jeho typovom schválení.


Na vozidle sa smú používať len schválené, typovo schválené alebo homologizované pneumatiky a diskové kolesá, ktoré sú zapísané v osvedčení o evidencii, osvedčení o evidencii časť II, technickom osvedčení vozidla alebo technickom preukaze (ďalej len „osvedčenie“). Podmienky používania a vybavenia vozidla diskami a pneumatikami vymedzuje § 5 vyhlášky č. 464/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávky na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Podľa § 21 ods. b) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 725/2004 Z. z.“) prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré sa nezhoduje so schváleným typom alebo na ktorom boli vykonané neoprávnené zásahy do systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, alebo ktoré je dodatočne vybavené neschváleným systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou.Vozidlo je možné dodatočne vybaviť diskovými kolesami a pneumatikami alternatívnych rozmerov nad rámec uvedený v osvedčení, avšak tieto nové alternatívne rozmery diskových kolies a pneumatík musia byť dopísané do osvedčenia v časti Ďalšie úradné záznamy ako alternatívne vyhotovenie/alternatívne rozmery ráfikov a pneumatík.Zápis vykoná príslušný obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie podľa miesta trvalého bydliska (sídla spoločnosti) vlastníka vozidla, za vykonanie zmeny a vystavenie nového osvedčenia vyberie podľa položky 68a písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov správny poplatok vo výške 6 eur. Prílohou k žiadosti o vykonanie zmeny (dopísanie alternatívnych rozmerov diskových kolies a pneumatík) je:· potvrdenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla,

alebo

· potvrdenie zástupcu výrobcu diskových kolies,


alebo

· správa o udelení homologizácie typu kolesa podľa predpisu EHK č. 124,


alebo

· schválenie jednotlivo dovezeného komponentu – diskového kolesa podľa § 15 zákona č. 725/2004 Z. z.

1. Potvrdenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla

Výrobca alebo zástupca výrobcu vozidla môže vydať písomné potvrdenie, že vozidlo príslušnej značky, typu, identifikačného čísla vozidla VIN, vyhotovenia a vybavenia môže byť alternatívne vybavené diskami a pneumatikami iných rozmerov, ako sú uvedené v osvedčení v súlade s platným typovým schválením vozidla a v potvrdení uvedie presné rozmery pneumatík a k nim prislúchajúcich rozmerov ráfikov.2. Potvrdenie zástupcu výrobcu diskových kolies

Zástupca výrobcu diskových kolies, ktorý je držiteľom typového schválenia komponentu – značky a typu diskového kolesa podľa § 8 zákona č. 725/2004 Z. z. pre dovážané diskové kolesá dováža do Slovenskej republiky, umiestňuje ich na trh za účelom ich uvedenia do premávky na pozemných komunikáciách SR, je pri predaji a montáži diskového kolesa, ktorého rozmer je nad rámec udávaný výrobcom vozidla, povinný k diskovému kolesu okrem iného dodať:

- fotokópiu osvedčenia o typovom schválení komponentu pre danú značku, typ a variant (model) diskového kolesa (vydaného Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR),

- riadne vyplnené potvrdenie o typovom schválení, predaji a montáži diskového kolesa na vozidlo,

- fotokópiu skúšobného protokolu TÜV s uvedeným príslušným číslom schválenia KRAFTFAHRT_BUNDESAMT (KBA), FLENSBURG, SRN.

Príslušné číslo schválenia KBA musí byť trvalo nezmazateľne a neodstrániteľne umiestnené na každom diskovom kolese.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR doposiaľ (k 15.03.2011) udelilo osvedčenie zástupcu výrobcu na dovoz, distribúciu, predaj a montáž diskových kolies v Slovenskej republike a osvedčenie o typovom schválení komponentu spoločnostiam:

- ETOP WHEELS, s.r.o., Streženická 1023, 020 01 Púchov (značka AEZ)

- C.D.M., s.r.o., Horárska 12, 821 09 Bratislava (značka MAK a PROLINE WHEELS /PLW/)

- Dana Käpplerová – PNEUSERVIS KAPPLER DANA, 985 53 Mýtna č. 91 (značka BORBET).

Predaj typovo schválených diskových kolies môže vykonávať priamo zástupca výrobcu, alebo jeho zmluvné pracovisko.3. Správa o udelení homologizácie typu kolesa podľa predpisu EHK č. 124

Správa o udelení homologizácie typu kolesa podľa predpisu EHK č. 124 spolu s dokumentáciou podľa prílohy č. 10 predpisu EHK č. 124 obsahujúcou charakteristiku schváleného typu kolesa a charakteristiky vozidla (vozidiel), na ktoré je daný typ kolesa možné namontovať, je dodávaná spolu s kolesom. Koleso musí byť označené homologizačnou značkou v súlade s požiadavkami predpisu EHK č. 124.4. Schválenie jednotlivo dovezeného komponentu – diskového kolesa podľa § 15 zákona č. 725/2004 Z. z.

Pri schvaľovaní jednotlivo dovezeného komponentu – diskového kolesa sa postupuje podľa § 15 zákona č. 725/2004 Z. z. Žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného diskového kolesa sa podáva na príslušný obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie podľa miesta trvalého bydliska (sídla spoločnosti) vlastníka vozidla, prílohou žiadosti je najmä

- skúšobný protokol TÜV alebo schválenie KBA (ABE) vydané na daný typ a značku diskového kolesa, v ktorom sú uvedené okrem iného značka, typ/variant/verzia vozidiel, pre ktoré je schválená montáž daných diskových kolies, ako aj podmienky montáže na vozidlo vrátane prekladu do slovenského jazyka,

- protokol o technickej kontrole zvláštnej podľa § 49 ods. 2 písm. c) zákona č. 725/2004 Z. z. vykonanej stanicou technickej kontroly (STK), ktorá overí zhodu vozidla so všetkými podmienkami uvedenými v skúšobnom protokole TÜV alebo v schválení KBA (ABE) a vykoná kontrolu v rozsahu kontrolných úkonov č. 404 - Kolesá - pripevnenie, č. 405 - Disky (ráfiky), č. 406 - Pneumatiky - konštrukcia, typ dezénu, rozmer.

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie môže v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov požadovať aj ďalšie podklady pre schválenie, za schválenie jednotlivo dovezeného komponentu vyberie podľa položky 68 písm. h) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov správny poplatok vo výške 50 eur.Vlastník vozidla je povinný zmenu údajov v osvedčení o evidencii alebo osvedčení o evidencii časť II nahlásiť orgánu Policajného zboru, kde je jeho vozidlo evidované do 15 dní odo dňa, kedy bola zmena (zápis) v osvedčení o evidencii alebo osvedčení o evidencii časť II vykonaná.

Re: FAQ - časté otázky...Čítajte skôr než sa spýtate

02.04.2013 22:48

Slabé mazanie motora /raz začas sa rozsvieti kontrolka mazania /
( Ešte môže byť poškodení snímač tlaku oleja na poslednom ložisku, ten skontrolujeme ako prví !!! )

Pri takejto poruche treba skontrolovať olej /hladinu a kvalitu /.Oleja je dosť ale je podozrenie že slabo maže, najprv pri nízkych a potom aj pri vysokých otáčkach. :!: V každom prípade treba motor čím skôr odstaviť lebo môže dôjsť veľkému poškodenie motora a celkovému zadretiu motora !!!
Jedná častá porucha že je zanesené ( upchaté ) sitko nasávania olejového čerpadla (tzv. kartra ). Auto dáme na zdvihák alebo na jamu demontujeme olejovú vanú. Vymontujeme sitko ol. čerpadla a v nejakom rozpúšťadle ho vyčistíme a kompresorom vyfúkame po očistení okolo všetko skontrolujeme. Dobré je vymontovať a skontrolovať ( prípadne vymeniť cena nového je + - od 50 do 100 € ) olejové čerpadlo keď už je to rozobraté. Pozor pri spätnej montáži treba správne založiť tesniace gumičky na čerpadle a vanú utesniť tepelným tesniacim tmelom.
Na sitku čerpadla sa usadzujú také ako hlieny ( niekedy aj smeti a kúsky kovu a uhlíka ) a obmedzujú prietok oleja, Toto je častejšia porucha v zime alebo po zime alebo pri zrážaní vody v oleji alebo zmiešaní rôznych značiek olejov a ešte aj príčina že pri výmene oleja nebol používaní preplach na vyčistenie motora, skrátka zanedbaný motor...
P1050057.JPG
P1050063.JPG

P1050079.JPG

P1050078.JPG
zložené čerpadlo
P1050071.JPG
rozobraté čerpadlo-vnutro

Ak toto nepomôže treba uvažovať o generálke alebo výmene motora.

Re: FAQ - časté otázky...Čítajte skôr než sa spýtate

05.04.2013 21:01

CLIMAtronic diagnostika - vymazanie chýb
/ toto poslúži pri mazaní hlásení porúch npr. na ceste ak nie je po ruke servis a WAG /

Pichni kľuč do zapaľovania a daj ho do polohy 2 ( aby ti len svietila batéria ). Na Climatroniku pre aktiváciu diagnostického režimu stlač nasledovne: ECON + vnútorná cirkulácia po dobu 2 sekúnd. Pomocou teplota + sa ukáže ďalší chybový kód. Ak sa ti ukážu všetky chyby, malo by sa ti objaviť na displeji Climatroniku 000 a pokiaľ nemáš žiadne Závady, tak 444. Ak chceš vymazať chybový kód a zobrazenie je 000 ( žiadne ďalšie chyby ), potom stlač ECON na 2 sekundy. Vymazanie je potvrdene hláskou 444 ( žiadne chyby ). Opustenie diagnostického režimu je krátkym stlačením ECON.
1.diagnostika .jpg

Re: FAQ - časté otázky...Čítajte skôr než sa spýtate

11.04.2013 23:47

Svieti kontrolka airbagu./jedna, častá porucha/

Doporučujem,,, pre istotu ako prvé odpojiť baterku !/ inak arbag strelí/

Svieti kontrolka, airbagy sú nefunkčne, r.j. vyhodnotila chybu (na ľavej alebo pravej strane ). Môže isť napr. o prechodový odpor niekde v konektore alebo len o sporadickou chybu. Pokiaľ vám zateká do auta,( pri daždi naprší alebo sneh sa roztopí ...) a vpredu pod kobercom vám stoji voda( alebo vlhko ), tak môže isť o "čidlo bočného nárazu". Čidlo bočného nárazu je vedľa prahu pod prednou sedačkou. Riešenie - napichnúť na VAG a postupovať podľa chybového hlásenia. Pokiaľ je niekde príliš veľký odpor, tak môžete skúsiť rozpojiť konektor a streknúť WD-čkom (sprej na kontakty, alebo nejakí iní na kontakty...) a vysušiť trebárs fénom okolie aj koberec, potom poskladať do pôvodného stavu.

P1040871.JPG
Tu je snímač;


P1040868.JPG
Takto vyzerá, niekedy je inej farby a aj tvaru a niekedy je zabalení v molitane (stiropore)


P1040869.JPG
Konektorové napojenie;

Re: FAQ - časté otázky...Čítajte skôr než sa spýtate

27.07.2013 13:33

Postup odvzdušnenie bŕzd ABS pomocou diagnostiky http://www.autoconnect.sk/www-autoconne ... zd-ABS-VAG

Kodovanie dialkovych ovladacov pre koncern VW

28.11.2013 11:31

neviem ci to tu je ale stale sa tu niekto na to pyta tak to dam sem
na prisposobenie imma potrebujete pin kod immobilizera ktory sa nachadza v budiku v RJ motota alebo v iimo boxe.


prisposobenie ovladacov ide dvoma sposobmy cez zamok alebo diagnostiku
na prisposobenie ovladacov cez zamok treba vetsinou 2 kluce
postup cez mate prilozeny v dokumente
Prílohy
progr_dalk.pdf
(53.2 KiB) 879 krát

Re: FAQ - časté otázky...Čítajte skôr než sa spýtate

08.10.2015 08:50

:arrow: Overenie auta... či aj vaše auto je v tom škandále okolo emisii
http://info.volkswagen.com/sk/sk/home?tab=faq

Tu sú odpovede:

Áno, všetky predmetné vozidlá sú po technickej stránke bezpečné a pojazdné.
Váš Volkswagen predajca sa s Vami čo najskôr skontaktuje, aby Vás informoval o opatreniach. V prípade, že nemáte kontakt na žiadneho predajcu Volkswagen, použite, prosím, kontakt na tejto webovej stránke.
Váš Volkswagen predajca sa s Vami skontaktuje a bude Vás informovať o opatreniach.
Volkswagen AG preberá plnú zodpovednosť za potrebné nápravné opatrenia.
Pracujeme čo najrýchlejšie so svojimi vývojovými oddeleniami aby sme implementovali technické riešenia na elimináciu týchto odchýliek a budeme vás informovať hneď ako to bude možné.

Re: FAQ - časté otázky...Čítajte skôr než sa spýtate

20.02.2016 23:26

...interval vymena rozvodov
Prílohy
rozvody.jpg

Re: FAQ - časté otázky...Čítajte skôr než sa spýtate

01.03.2016 12:28

:idea: Tu sú aktuálne dekodéry VIN. a výbavy; :arrow: http://igorweb.org/vindec.aspx :arrow: http://igorweb.org/equidec.aspx
Odoslať odpoveď

Stránka 6 z 7   1 ... 3, 4, 5, 6, 7 Predchádzajúci Ďalší